Mamy zaszczyt poinformować, że Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów podjęła decyzję o przyznaniu Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Decyzja Centralnej Komisji stanowi ukoronowanie działalności Instytutu Biologii w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i jego szybkiego rozwoju. Instytut powstał w 2019 r. w wyniku wprowadzenia Ustawy 2.0 i idącymi za tym zmianami struktury organizacyjnej uczelni.
W skład Instytutu Biologii wchodzi 7 jednostek badawczych, a zakres prowadzonych przez nie badań dotyczy zagadnień biologii komórek i tkanek zwierzęcych: Katedra Fizyki i Biofizyki, Samodzielny Za­kład Nanobiotechnologii i Ekologii Doświadczalnej oraz Samodzielna Pracownia Biologii Nowotworów oraz różnych aspektów biologii roślin i mikroorganizmów: Katedra Biochemiii i Mikrobiologii, Katedra Botaniki, Katedra Fi­zjologii Roślin, Katedra Genetyki Hodowli i Biotechnologii Roślin.


W Instytucie zatrudnionych jest 136 osób, w tym na etatach badawczo-dydaktycznych i badawczych 107 pracowników. Wśród nich jest 11 profesorów tytularnych, 6 profesorów uczelni, 11 doktorów habilitowanych, 74 doktorów i 12 magistrów, reprezentujących różne dyscy­pliny naukowe, przede wszystkim nauki biologiczne oraz rol­nictwo i ogrodnictwo, ale także nauki o zdrowiu, nauki leśne, a nawet ekonomię i finanse.

W jednostkach wchodzących obecnie w skład Instytutu Biologii w latach 2017-2019 realizowano 69 projektów na­ukowych (na sumaryczną kwotę ponad 75 mln zł). W 2019 r. realizowanych było 49 projektów naukowych finansowanych przez podmioty zewnętrzne: Narodowe Centrum Nauki (38), Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (6), Ministerstwo Rol­nictwa i Rozwoju Wsi (2), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2), Europejską Radę ds. Badań Naukowych (Euro­pean Research Council – ERC) (1).

W latach 2017-2019 pracownicy Instytutu Biologii opu­blikowali 305 prac naukowych w liczących się czasopismach międzynarodowych, posiadających współczynnik wpływu (IF). W roku 2019 opublikowano 101 prac w czasopismach, których sumaryczny IF wynosił 349,672.

Instytut Biologii posiada bardzo bogatą bazę aparaturo­wą, pozwalającą na prowadzenie prac na wszystkich pozio­mach organizacji organizmów roślinnych i zwierzęcych.